Over WSS

WSS, high tech in het groen

WSS ontwikkelt, produceert en levert sinds 1992 hoogwaardige unnamed (1)registratieapparatuur die afvalscheiding bij de voordeur stimuleert. Primair richten wij ons op drie deelgebieden:
Minicontainers. We zorgen voor herkenning en tracering op afstand, en de registratie van minicontainers op een vrachtwagen bij de inzameling.
Selectief toegangssysteem. We voorzien ondergrondse containers van een reader met slot. Gebruikers krijgen toegang met een pas.
♦ Milieustraat. We faciliteren de registratie van bezoekers. Wij plaatsen readers, gebruikers krijgen een toegangspas.

Onze missie is helder. We willen de wereld een stukje groener en schoner maken. Onze high tech producten ontwikkelen we in de bossen van Soesterberg, de groene locatie houdt onze inspiratie levend.image003

Wij zijn een voorloper in het scheiden van afval in Nederland, en dat willen blijven.
Mondiaal gezien is Nederland toonaangevend in afvalscheiding, ons land is daarom ons belangrijkste afzetgebied. Meer dan honderd bedrijven en gemeenten erkennen onze voortrekkersrol en maken dankbaar gebruik van onze oplossingen. 

Onze ambitie reikt ver. Toch kunnen we niet de hele wereld bedienen. Buiten onze landsgrenzen beperken we ons tot enkele Europese landen en China. Het
ministerie van Buitenlandse Zaken en de Provincie Utrecht ondersteunen ons in ons streven om de Chinese markt te penetreren.

Wij geloven in de mondiale ontwikkeling van de Smart City. Het idee van het internet der dingen (Internet of things) fungeert als decor voor de ontwikkeling van onze producten. Samen met onze klanten en partners maken we onze toekomstvisie tot realiteit.

Innovatieve kracht

We ontwikkelen de afvalregistratieapparatuur van morgen. Onze visie vertalen we in mooie producten. Ons team getalenteerde professionals vormt de basis van onze innovatieve kracht. Onze ingenieurs zijn vernuftig, maar vooral ook gepassioneerd om vernieuwende oplossingen te bedenken. Onze medewerkers krijgen de ruimte om hun eigen innovatieve impulsen vorm te geven. Niet voor niets verbinden onze medewerkers zich met plezier voor lange tijd aan ons bedrijf. Baanbrekende producten zijn het resultaat. 

Groene genen

Wij bekijken de wereld door een groene bril. Het is onze passie om bij te dragen aan een schonere
wereld. We ontwikkelen producten die restafval verminderen, hergebruik stimuleren, een lager energieverbruik bevorderen
en zonne-energie benutten als schone energiebron. Niet voor niks zijn we gecertificeerd in ISO 9001  en ISO 14001. We
werken graag samen met bedrijven en organisaties die net zo duurzaam denken als wij. Want een schonere wereld maken we samen.

Logo WSS Infocard Systems-01Beleidsverklaring:

Hiermee verklaart de directie van WSS Infocard Systems B.V. als plicht om op economisch verant­woorde wijze producten en diensten te leveren die voldoen aan de verwachtingen van de klant.

Bovendien is de doelstelling van WSS Infocard Systems B.V. om voortdurend de organisatie, kwaliteit van de producten, diensten en werkomgeving te verbeteren, alsmede de belasting van het milieu te verminderen en daar waar mogelijk te voorkomen.

De principes van WSS Infocard Systems B.V. zijn daarbij:

–           Wij stellen veiligheid, kwaliteit en zorg voor arbeidsomstandigheden en het milieu voorop bij alles wat we doen.

–           De diensten en producten, die wij aan onze klanten leveren mogen niet in strijd zijn met de wettelijke bepalingen.

–           Om concurrerend te blijven dienen wij ons in te stellen op het voortdurend toenemen van de eisen van de klanten.

–           De zorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu is ieders verantwoordelijkheid op zijn of haar werkgebied. Iedereen zal daarom de nodige kennis en middelen ter beschik­king krijgen om die verantwoordelijkheid aan te kunnen.

–           De geldende wet-/regelgeving en vergun­ningsvoorschriften worden als minimum richtlijn gehanteerd bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Om dit beleid gestalte te geven, is in samenhang met de ondernemingsdoelen het beleid met betrekking tot VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) als volgt geformuleerd:

  1. Een voortdurende afweging van noodzakelijke handelingen en de daaraan verbonden risico’s.
  2. Dusdanige werkmethoden toepassen zodat risico’s voor eigen personeel en voor derden zo veel mogelijk worden uitgesloten.
  3. Het motiveren van alle medewerkers om de grootst mogelijke mate van veiligheid, orde en netheid na te streven.
  4. Het actief betrekken van medewerkers in maatregelen die nodig zijn om de veiligheid te verhogen door middel van het periodiek bespreken van veiligheidsmaatregelen en informatieoverdracht hier omtrent.
  5. Een deugdelijke planning van veiligheidsactiviteiten met verslaglegging van resultaten, ongevallen en tekortkomingen.
  6. Medewerkers stimuleren een positieve bijdrage te leveren bij de invulling en uitvoering van de Veiligheid-, Gezondheid- en Milieu aspecten.
  7. Het aanbieden van aangepaste werkzaamheden ingeval de medewerker zijn normale werkzaamheden niet kan uitvoeren t.g.v. een bedrijfsongeval of ziekte.
  8. De Directie streeft naar continue verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.Om dit beleid te kunnen uitvoeren en de gestelde doelen te kunnen bereiken maken we gebruik van een KAM-systeem op basis van de normen NEN-EN-ISO 9001 en 14001, waarin alle doelstellingen duidelijk zijn vastgelegd en bovenstaande doelen worden uitgewerktAlle schriftelijke vastleggingen van de dienstverlening en van het uitgevoerde beleid zullen de juiste feiten weergeven. Bedrijfsgegevens dienen vertrouwelijk behandeld te worden. Bovenstaande doelstellingen worden door de directie van harte onderschreven en het spreekt vanzelf dat, zoveel als binnen de mogelijkheden ligt, voorwaarden geschept zullen worden om tot een goede uitvoering van deze doelstellingen te komen. Wij vertrouwen erop dat eenieder ons hierin zal ondersteunen vanuit uw betrokkenheid bij kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Deze beleidsverklaring wordt minimaal elke 3 jaar geactualiseerd Aldus getekend d.d. 31 mei 2017 te Soesterberg

    De Directie.

A.P. van Alphen

iso-9001 iso14001

Partners

footer_logo

SGS Sanitec uit Melsele is een partner voor het systeem van de E-trap. Dit product is vervaardigd door WSS en op de markt gebracht door SGS. E-trap is een sensorsysteem datmuizen en ratten detecteert die in een val zijn gevangen. De sensor zendt de vangst via internet naar een Trap-beheersysteem.
og-image

T-Mobile is een M2M partner van WSS. Samen met T-Mobile werken we aan de Smart City, gebaseerd op IOT (internet der dingen)